آموزش رنگ آمیزی لیوان با رزین اپوکسی
چهارشنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

آموزش رنگ آمیزی لیوان با رزین اپوکسی

رنگ نمودن لیوان با اسپری

رنگ نمودن لیوان با اسپریقرار دادن لیوان روی دستگاه لیوان گردان، پس از خشک شدن رنگ

قرار دادن لیوان روی دستگاه لیوان گردان، پس از خشک شدن رنگ
اندازه گیری وزن رزین اپوکسی و هاردنر
اندازه گیری وزن رزین اپوکسی و هاردنر
(نسبت اختلاط، به نوع رزین و هاردنر بستگی دارد)مخلوط نمودن رزین اپوکسی و هاردنر
مخلوط نمودن رزین اپوکسی و هاردنرریختن مقداری از مخلوط رزین و هاردنر روی لیوان
ریختن مقداری از مخلوط رزین و هاردنر روی لیوان


اضافه نمودن خمیر رنگ سفید به باقیمانده رزین و هاردنر مخلوط شده
اضافه نمودن خمیر رنگ سفید به باقیمانده رزین و هاردنر مخلوط شده
(رنگ های مخصوص رزین برای خشک شدن میبایستی با رزین اپوکسی و هاردنر مخلوط شوند)ایجاد طرح روی لیوان با استفاده از رزین رنگی شده
ایجاد طرح روی لیوان با استفاده از رزین رنگی شدهچرخیدن لیوان تا زمان خشک شدن، برای یکدست ماندن رزین روی لیوان
چرخیدن لیوان تا زمان خشک شدن، برای یکدست ماندن رزین روی لیوان
(از مهمترین عوامل تعیین زمان خشک شدن، نوع هاردنر و دمای محیط می باشد)لیوان رنگ آمیزی شده با رزین اپوکسی

لیوان رنگ آمیزی شده با رزین اپوکسی


ویدیو آموزشی رنگ آمیزی لیوان با رزین اپوکسی


انصراف از نظر