ترکیب آلی Organic Compound
پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

ترکیب آلی Organic Compound

ترکیب آلی (Organic compound) ترکیبی است شیمیایی از اجزای منظم آلی

به اکثریت موادی که از دو عنصر کربن و هیدروژن تشکیل شده باشند ترکیب یا مواد آلی می گویند.


 

سیلیسیم کاربید Silicon carbide یک ترکیب آلی است
سیلیسیم کاربید Silicon carbide یک ترکیب آلی است

انصراف از نظر