سيليکون (Silicone) چيست؟
پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

سيليکون (Silicone) چيست؟

Silicon : اتم سليسيم با نماد Si در جدول تناوبي که عنصري شيميايي از خانواده شبه فلز ها مي باشد.
عنصر سيليسيم
عنصر سيليسيم
Silicon Dioxide : دي اکسيد سيليسيم که به سيليس معروف مي باشد که ترکيب اکسيژن با سيليسيم باعث اکسيده شدن آن گرديده است. سيليس 27 درصد جرم پوسته کره زمين را تشکيل مي دهد که در طبيع به صورت ترکيب هايي مانند ماسه ها، ماسه سنگ ها، بلور هاي کوارتز و کربنات کلسيم مشاهده مي شوند.
ماسه - سيليس خالص - ساختار اتمي سيليس
 
ماسه - سيليس خالص - ساختار اتمي سيليس
Silicone : سيليکون ها پليمرهايي مصنوعي هستند که عمدتا از ترکيب سيليسيم، کربن هيدروژن و اکسيژن بدست مي آيند.
سيليکون ها انواع و کاربردهاي متفاوتي دارند.


برخي از انواع رايج آن ها عبارتند از:
- لاستيک سيليکون يا سيليکون لاستيکي (در قالب گيري و قالب ريزي از اين نوع سيليکون استفاده مي شود)
- روغن سيليکون
- گريس سيليکون
- رزين سيليکون
- سيليکون درزگيري

تصوير قالب سازي با سيليکون لاستيکي هوا پخت
تصوير قالب سازي با سيليکون لاستيکي هوا پخت


 


سيليکون درزگيري
سيليکون درزگيري
انصراف از نظر