شماره حساب ها

بانک ملی
شماره کارت
6037997517730348
شماره حساب
0100083356008
شماره شبا
IR850170000000100083356008

بانک سامان
شماره کارت
6219861026411081
شماره حساب
9028009197831
شماره شبا
IR820560090280000919783001

بانک ملت
شماره کارت
6104337831422660
شماره حساب
5665235594
شماره شبا
IR380120020000005665235594

* تمامی حساب های فوق متعلق به آقای سید محمد قنات آبادی می باشد.